Termes i Condicions
Informació prèvia

 

CAMPER WHEELS RENT, titular del lloc web www.camperwheels.rent (d'ara endavant, el “lloc web”), és una companyia que es dedica a gestionar lloguers d'autocaravanes i la reserva i venda d'activitats, excursions, visites guiades i altres activitats turístiques en diferents parts d'Espanya, per a aquells usuaris que estiguin interessats en la contractació d'aquests serveis. 

CAMPER WHEELS RENT posa a la disposició dels usuaris una plataforma https://camperwheels.rent/ a través de la qual, una persona física o jurídica (d'ara endavant, el “Usuari”) podrà reservar vehicles i activitats turístiques

-------------

Les dades de CAMPER WHEELS RENT són les següents:

Titular: CAMPER WHEELS RENT & SHOP S.L
Número de N.I.F.: B16702045
Domicili: LLOC CALÇ BUFIE VELL, S/N - SANT GENIS
8719 JORBA
Email de contacte: info@camperwheels.rent


---------

1- ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS D'ÚS I ACCÉS Al LLOC WEB

Pel fet d'accedir, veure o utilitzar els materials, continguts o serveis accessibles a través del lloc web, l'usuari posa de manifest que comprèn i accepta aquestes Condicions Generals d'Ús, les quals defineixen els drets i obligacions de CAMPER WHEELS RENT i l'usuari per a la contractació dels serveis d'activitats turístiques, excursions, visites guiades i trasllats.

Aquestes són les úniques Condicions Generals d'Ús aplicables a l'ús del lloc web (sense perjudici que per a determinats serveis podrien existir condicions particulars) i a la contractació dels serveis i substitueixen a qualsevol altres condicions, excepte previ acord i per escrit entre CAMPER WHEELS RENT i l'usuari.

Per a l'accés al lloc web no es requerirà el registre dels Usuaris. No obstant això, per a poder contractar els serveis oferts per CAMPER WHEELS RENT, es requerirà el registre de l'usuari i l'acceptació d'aquestes condicions abans de formalitzar el pagament corresponent

 

2- OBJECTE DEL LLOC WEB

 

CAMPER WHEELS RENT ha desenvolupat el present lloc web per a oferir a l'usuari un servei de reserva de vehicles, activitats, excursions i visites guiades en diferents zones d'Espanya.

 

CAMPER WHEELS RENT l'informa que les activitats, excursions i les visites guiades, són serveis proporcionats directament per terceres empreses col·laboradores de CAMPER WHEELS RENT (d'ara endavant, el/els proveïdor/és). Per tant, CAMPER WHEELS RENT ES LIMITA EXCLUSIVAMENT A OFERIR a través DEL LLOC WEB UN SERVEI DE RESERVA D'ACTIVITATS, EXCURSIONS, VISITES GUIADES EN DIFERENTS LLOCS D'ESPANYA , ELS QUALS SÓN EXECUTATS DIRECTAMENT PELS PROVEÏDORS.

En general, la contractació dels serveis oferts per CAMPER WHEELS RENT serà duta a terme entre l'Usuari i CAMPER WHEELS, si bé en relació amb determinats proveïdors i serveis, CAMPER WHEELS RENT es limitarà a proporcionar el seu lloc web com una plataforma en línia a través de la qual els Proveïdors ofereixen els seus serveis perquè puguin ser contractats directament pels usuaris. En el bo de l'activitat s'indicarà la modalitat de contractació.

 

En aquest últim cas, l'usuari, en el moment en el qual formalitzi la reserva, establirà una relació contractual directa amb el proveïdor amb el qual hagi reservat l'activitat o trasllat. CAMPER WHEELS RENT actuarà únicament com a mer intermediari entre l'usuari i el proveïdor, limitant-se a transmetre les dades rellevants de la reserva al proveïdor i enviant a l'usuari un correu electrònic de confirmació de la reserva en representació del proveïdor.

 

La informació mostrada per CAMPER WHEELS RENT a través del seu lloc web per a la prestació dels serveis està basada en qualsevol cas en la informació proporcionada pels proveïdors.

 

3- RESERVA EN CAMPER WHEELS RENT I REGISTRE EN EL LLOC WEB

Per a poder realitzar les reserves a través del lloc web, l'usuari haurà de facilitar les seves dades personals (nom, cognoms, e-mail, telèfon i mòbil), o en el seu cas les dades de la persona en nom de la qual es reserva l'activitat o el trasllat, amb la finalitat que CAMPER WHEELS RENT pugui poder realitzar la reserva sol·licitada per l'usuari.

A més, els usuaris també podran crear un compte d'usuari mitjançant l'emplenament del formulari de registre que el lloc web posa a la seva disposició. Mitjançant aquest compte, l'usuari crearà un perfil que li permetrà comptar amb una àrea privada a través del qual podrà gestionar totes les reserves realitzades a través del lloc web.

En virtut d'aquestes Condicions Generals d'Ús, els usuaris declaren facilitar dades verídiques, exactes, actuals i complets sobre la seva identitat, o en el seu cas sobre la persona en nom de la qual es reserva l'activitat o el trasllat. En aquest sentit, els usuaris seran responsables de l'exactitud de les dades facilitades a CAMPER WHEELS RENT i de qualsevol conseqüència que es pogués derivar dels errors en la informació proporcionada.

Els usuaris tindran la responsabilitat plena d'ús del seu compte. En conseqüència, aquests seran responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat del nom d'usuari i/o contrasenyes que li permetin l'accés al seu compte, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a terceres persones.

De conformitat amb l'anterior, els usuaris hauran de notificar de manera immediata a CAMPER WHEELS RENT a través del correu electrònic info@camperwheels.com qualsevol ús indegut del seu nom d'Usuari i/o de la seva contrasenya, a causa de circumstàncies com ara el robatori, extraviament o l'accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat que CAMPER WHEELS RENT pugui procedir a la seva cancel·lació o bloqueig i/o inhabilitació tan aviat com li consti la indeguda utilització del seu compte d'usuari. Mentre no es comuniquin tals fets, CAMPER WHEELS RENT quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut dels noms d'usuaris o contrasenyes per tercers no autoritzats.

 

4- CONDICIONS ESPECÍFIQUES SOBRE LA RESERVA D'ACTIVITATS, EXCURSIONS I VISITES GUIADES

Les reserves que cada usuari realitzi a través del lloc web estan subjectes a les condicions específiques que li siguin aplicables a cada activitat, excursió o visita guiada. L'usuari podrà trobar aquestes condicions en la fitxa de descripció del lloc web per a cadascun d'aquests serveis, així com en l'email de confirmació que li enviï CAMPER WHEELS RENT una vegada hagi realitzat la reserva.

4.1.- Condicions generals aplicables a totes les reserves.

En general, la reserva de les activitats, excursions i visites guiades que promociona CAMPER WHEELS RENT a través del lloc web està subjecta a les següents condicions:

Les dates i els horaris de les activitats, excursions i visites guiades publicades en el lloc web han estat preestablertes pels proveïdors i no permeten cap mena de modificació en aquest sentit. Únicament hi hauria la possibilitat de modificar la data i horari d'una activitat, excursió i visita guiada si l'usuari ha contractat un servei privat, i en aquest cas haurà de comentar aquesta qüestió directament a través del formulari web de contacte disponible en info@camperwheels.rent. En tot cas, la resposta de CAMPER WHEELS RENT dependrà de les condicions aplicables de cada proveïdor.

Els usuaris podran modificar les dades de les seves reserves sempre que les condicions de l'activitat, excursió i/o visita guiada li ho permetin.

El temps d'antelació mínima per a cada reserva varia en funció de l'activitat, excursió i/o visita guiada que es desitgi reservar. Aquest aspecte en concret es pot veure en la fitxa de la pròpia activitat en el lloc web. CAMPER WHEELS RENT l'informa que no és possible reservar una activitat amb una antelació menor a la indicada en la fitxa de l'activitat corresponent.

 

 

 

 

4.2- Condicions específiques relacionades amb la informació de l'activitat, excursió i/o visita guiada reservada.

 

El punt de trobada, la data, l'horari, la durada i tota la informació necessària per al gaudi de l'activitat, excursió i/o visita guiada reservada, està detallada en la fitxa de descripció de cada servei, en el lloc web, així com en l'email de confirmació que li enviï *CAMPER *WHEELS RENT a l'usuari una vegada realitzada la reserva.

 

És imprescindible que els usuaris siguin puntuals i es presentin en el punt de trobada a l'hora i data indicada en el seu bo, ja que totes les activitats, excursions i visites guiades estan programades per a sortir a una hora concreta i no és possible modificar l'hora d'inici.

 

La durada de les activitats, excursions i visites guiades publicades en el lloc web tenen caràcter referencial i podrien sofrir lleugeres variacions en funció del propi desenvolupament del servei, o per qualsevol factor extern al proveïdor i/o *CAMPER *WHEELS RENT com ara, per exemple, inclemències meteorològiques, problemes de circulació viària, vagues, etc.

 

Si una vegada en el lloc de destinació els usuaris tinguessin alguna qüestió en relació amb el servei reservat, i en particular, amb el punt de trobada de l'activitat, excursió o visita, els usuaris podran contactar amb el proveïdor al telèfon de contacte que apareix en el bo que li va lliurar *CAMPER *WHEELS RENT en el moment de confirmació de la reserva.

 

4.3- Condicions específiques de la reserva de vehicles suposa l'acceptació de totes i cadascuna de les següents condicions.

 

1a La reserva d'un vehicle inclou el pagament del 30% del total del lloguer com a senyal. En cas que el client anul·li la reserva sol·licitada, s'aplicaran les següents penalitzacions sobre la bestreta: Si es comunica l'anul·lació abans de 30 dies de l'inici del lloguer………….........…....50% - Si es comunica l'anul·lació entre 30 i 16 dies abans de l'inici del lloguer……………80% - Si es comunica l'anul·lació amb menys de 16 dies fins a l'inici del lloguer………100%

 

2a L'import total del lloguer contractat haurà de ser abonat abans de la sortida, mitjançant diners en efectiu, xec bancari conformat o targeta de crèdit. Així mateix, es dipositarà una fiança per a garantir el bon ús i correcta devolució del vehicle, per un import mínim de 500,00 €, mitjançant targeta de crèdit (VISA).

 

3a No procedirà per part del client exigir cap indemnització si, per motiu de força major o per causa fortuïta, el vehicle no pogués lliurar-se el dia convingut.

 

4a En cas que l'arrendatari, per pròpia decisió unilateral, iniciï amb retard o acabi anticipadament el lloguer, no tindrà dret a cap reemborsament.

 

5a El lliurament i devolució del vehicle es realitzarà en el CENTRE DE LLOGUER, ben entès que el lloc de lliurament i devolució serà el mateix, en els dies i horaris establerts, dins de l'horari d'atenció al públic.

 

6a Es prohibeix expressament destinar el vehicle a qualsevol activitat contrària a la moral, les lleis i els bons costums. Queda expressament prohibit transportar un nombre de persones major al permès per la llei, realitzar carreres, transportar de mercaderies o objectes, estiguin o no permesos per la nostra legislació, cedir el seu ús a títol onerós o lucratiu, així com tapar o llevar els anagrames de la societat.

 

7a L'usuari haurà de respondre a qualsevol sanció o multa que per contravenir les disposicions vigents li fossin imposades, aconseguint la mateixa responsabilitat en el cas que per la seva culpa fos el vehicle retingut o embargat, corrent a més amb les despeses i el lucre cessant de l'arrendadora durant el temps que dura la indisponibilitat del vehicle, aplicant-se per cada dia que fos retingut o embargat l'import per dia, segons el model i les tarifes en vigor del preu de lloguer del vehicle.

 

8a En cas de paralització del vehicle per causa exclusivament imputable al client, aquest serà responsable dels prejudicis derivats d'aquesta paralització.

 

9a El vehicle arrendat haurà de ser retornat en bones condicions higièniques, amb el seu interior net i amb el WC i els dipòsits d'aigües residuals degudament buidats. En cas contrari, l'usuari accepta el pagament de la quantitat fixa de 120,00 euros.

 

10a Si el client decideix prolongar l'arrendament del vehicle sobre les dates establertes, haurà de comunicar-lo al CENTRE DE LLOGUER amb una antelació de 3 dies a la finalització del contracte. L'eventual confirmació de la pròrroga estarà subjecta a les disponibilitats que en aquest moment tingui l'arrendadora, no assumint per tant aquest últim compromís previ cap. Els retards en el lliurament no autoritzats ni deguts a força major seran penalitzats amb una tarifa diària del triple de la quantitat aplicada en el contracte.

 

11a El vehicle objecte d'aquest contracte es troba assegurat segons la llei amb franquícia de 500,00 euros pel que, d'ocórrer algun sinistre durant la vigència del contracte d'arrendament, el client es farà càrrec de cobrir aquest import, i des d'ara se li autoritza al fet que pugui ser compensat amb la fiança constituïda si es donés el cas. Seran de compte exclusiu del client les responsabilitats civils que es derivin de fets o circumstàncies no contemplades o no incloses en la pòlissa.

 

12.ª La finança serà retornada després que el servei tècnic examini el vehicle, el qual, en cas de desperfectes deguts al mal ús, determinarà mitjançant nota detallada, l'import que el client haurà d'abonar, autoritzant el client a compensar aquest import amb la fiança dipositada. En cas de no ser possible la valoració dels danys de manera immediata, el CENTRE DE LLOGUER disposarà de 30 dies per a la devolució en el seu cas de l'import de la fiança sobrant, una vegada deduït el cost de reparació dels desperfectes o danys causats. En el cas que estigui pendent tancar la factura i conseqüentment el pagament de la quantitat que resulti per la utilització del vehicle arrendat, penalitzacions i altres conceptes, el client autoritza a compensar aquest import amb el càrrec en la corresponent targeta de crèdit signant a aquest efecte.

 

13a El CENTRE DE LLOGUER es reserva el dret de canviar el vehicle reservat el mateix dia del lliurament per un altre de la mateixa categoria i/o places o per un altre de categoria superior. Declaro que he llegit i accepto les condicions de la present reserva i les que figuren al dors, els termes del qual conec. Signat El Client Signat El CENTRE DE LLOGUER D'acord amb el dret d'informació establert en l'article 12 del mateix RGPD. info@camperwheels.rent

 

6- POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS

Sense perjudici dels drets de l'Usuari en matèria de cancel·lacions de serveis de viatges combinats als quals li sigui aplicable el que s'estableix en el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries (d'ara endavant, “Llei General de consumidors i usuaris”), cadascun dels serveis promocionats per CAMPER WHEELS RENT en el lloc web (activitats, excursions, visites guiades) compta amb una política de cancel·lacions específica, que l'usuari podrà consultar en la fitxa de descripció de l'activitat (en el lloc web), així com en l'email de confirmació que CAMPER WHEELS RENT li enviï una vegada hagi realitzat la reserva.

Per tant, a cada servei li seran aplicables les seves condicions específiques de cancel·lació, les quals establiran el termini de cancel·lació i si hi ha algun tipus de penalització o no.

En definitiva, CAMPER WHEELS RENT gestionarà les cancel·lacions conforme el que es disposa en la política de cancel·lació de cada activitat, excursió i/o visita guiada

En el cas que el proveïdor no tingui disponibilitat en la data contractada, s'oferirà una alternativa de data o horari a l'usuari, que haurà de ser acceptada o rebutjada pel mateix en un termini de 72 hores, des de la notificació de la modificació en la reserva. En cas de no rebre contestació en el termini establert o en cas de rebutjar la modificació, la reserva es cancel·larà i l'import de la mateixa es reintegrarà amb caràcter immediat a l'usuari. En qualsevol cas, CAMPER WHEELS RENT emetrà la documentació rectificativa oportuna.


 

DE CONFORMITAT AMB L'ANTERIOR, I MITJANÇANT L'ACCEPTACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS GENERALS D'ÚS, ELS USUARIS DECLAREN HAVER LLEGIT I ACCEPTAT EXPRESSAMENT LA PRESENT POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS I MANIFESTEN ESTAR D'ACORD AMB LES CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ DE L'ACTIVITAT, EXCURSIÓ, VISITA GUIADA I/O TRASLLAT QUE RESERVIN A TRAVÉS DEL LLOC WEB.

 

7- CONDUCTA EN EL LLOC WEB

 

Els Usuaris es comprometen a fer un ús lícit, diligent, honest i correcte de quanta informació o continguts tinguin accés a través del Lloc web, i tot això sota els principis de la bona fe i respectant en tot moment a la legalitat vigent i a les presents Condicions Generals d'Ús. En particular, però sense limitació, els Usuaris no deuran:

 

i. Registrar-se o comunicar dades que no siguin veritables, exactes, complets i/o actualitzats, ni accedir al Lloc web utilitzant el nom, dades identificatives o el password d'un altre Usuari o suplantar a qualsevol persona o identitat.

 

ii. Usar el lloc web amb finalitats fraudulents, o relacionats amb delictes penals o activitats il·lícites de cap mena.

 

iii. Introduir o difondre virus informàtics que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants del lloc web.

 

iv. Crear-se un perfil o utilitzar el lloc web per a usar o reutilitzar material il·legal, ofensiu, pornogràfic, abusiu, indecent, difamatori, obscè o amenaçador de cap mena, o que suposi una violació de drets d'autor, marques registrades o confidencialitat, privacitat o qualsevol altre dret, és a dir d'una altra manera injuriós o censurable per a terceres parts.

 

v. Descarregar, enviar o distribuir de qualsevol altra forma continguts o aplicacions que puguin vulnerar qualsevol legislació en vigor o que suposin infringir qualsevol dret de qualsevol part.

 

CAMPER WHEELS RENT es reserva el dret a denegar qualsevol intent d'accés al lloc web o cancel·lar comptes d'usuaris, en els casos en els quals es produeixi una utilització incorrecta del lloc web de conformitat amb el que s'estableix en aquesta clàusula.

 

 

 

8- OPINIONS, COMENTARIS, COMUNICACIONS I ALTRES CONTINGUTS

 

Els usuaris que hagin reservat activitats, excursions, visites guiades i/o trasllats a través de CAMPER WHEELS RENT podran publicar les seves opinions i valoracions en el lloc web.

 

Per a això, CAMPER WHEELS RENT enviarà un email a l'usuari, quan l'activitat o el trasllat ja hagin finalitzat, amb la finalitat que pugui valorar l'experiència i el servei que se li ha prestat per part de CAMPER WHEELS RENT.

 

Quan CAMPER WHEELS RENT rebi l'opinió i valoració de l'usuari, la revisarà i la publicarà tan aviat com sigui possible en el lloc web.

 

En tot cas, CAMPER WHEELS RENT publicarà les opinions dels usuaris sempre que el contingut de les mateixes no resulti il·lícit, obscè, abusiu, amenaçador, difamatori, envaeixi la privacitat de tercers, és a dir censurable d'una altra manera per a tercers, i sempre que el contingut dels quals no incorpori anuncis o enllaços a altres llocs web i/o que l'opinió no es correspongui amb el servei valorat.

 

En particular, CAMPER WHEELS RENT es reserva el dret de no publicar aquelles opinions el contingut de les quals puguin incloure les següents expressions:

 

i. Expressions discriminatòries: En cap cas es permetran expressions que vagin en contra d'un particular i que vulnerin els principis del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, a la pròpia imatge i a la dignitat de la persona. Es prohibeix qualsevol tipus de publicació discriminatòria ja sigui per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.

 

ii. Activitats il·legals: No està permès que els continguts promoguin activitats il·legals o que incorporin contingut obscè o difamatori.

 

iii. Violència: Està expressament prohibit que les opinions continguin expressions que promoguin la violència i/o que incloguin sense cap limitació, la violència sexual o la violència contra animals i persones.

 

iv. Contingut degradant: No estan permeses aquelles opinions o comentaris, que siguin intimidants, amenaçadors degradants o que de qualsevol manera promoguin la violència contra una persona o un col·lectiu determinat.

 

Les comunicacions entre CAMPER WHEELS RENT i els usuaris es realitzaran per escrit via email amb justificant de recepció o per qualsevol altre mitjà pel qual consti la recepció i el contingut de la comunicació.

 

i. Les comunicacions a CAMPER WHEELS RENT hauran de remetre's a: info@camperwheels.rent.

 

ii. Les comunicacions als usuaris: s'utilitzarà el correu electrònic de registre.

 

9- EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

 

Sense perjudici de la responsabilitat en els serveis de viatges combinats als quals els sigui aplicable el que s'estableix en la Llei General de Consumidors i Usuaris i a manera enunciativa, però no limitatiu, CAMPER WHEELS RENT no es fa responsable de les següents circumstàncies:

 

i. De les cancel·lacions realitzades fora de termini per part dels usuaris. CAMPER WHEELS RENT no serà responsable en cap concepte de retornar els imports pagats pels seus usuaris quan aquests no hagin complert amb el termini de cancel·lació previst en la política de cancel·lació aplicable a cada servei.

 

ii. Dels retards o errors comesos per part dels usuaris per a arribar al punt de trobada de l'activitat, excursió i/o visita guiada. CAMPER WHEELS RENT no assumirà cap responsabilitat si l'Usuari perd l'activitat o el trasllat reservat per falta de puntualitat i/o per no trobar-se en el punt de trobada que correspongui.

 

iii. Dels casos en els quals el proveïdor negui a l'usuari l'accés a l'activitat, excursió i/o visita guiada corresponent quan aquest no porti el corresponent bo imprès en paper i/o descarregat en el seu telèfon mòbil (segons el requerit en cada cas pel proveïdor)

 

iv. Dels danys i robatoris que afectin els usuaris i als béns de la seva titularitat durant el gaudir de les activitats, excursions i visites guiades i/o durant el trajecte del servei de trasllat contractat.

 

v. De les lesions, danys i accidents que pogués sofrir l'usuari durant el gaudi de l'activitat, excursió, visita guiada i/o trasllat reservat, així com d'aquelles lesions, danys i accidents soferts per l'usuari prèviament al servei i que li hagi impedit gaudir d'aquest.

 

vaig veure. Dels casos en els quals el vehicle reservat per al trasllat no acudeixi al punt de recollida quan la informació que ha facilitat l'usuari sobre els horaris i punt de recollida és errònia o equívoca.

 

vii. De la pèrdua de vols, trens, autobusos o qualsevol altre mitjà de transport, a conseqüència de no haver sol·licitat el servei de trasllat amb el termini d'antelació recomanat per CAMPER WHEELS RENT. L'usuari és l'únic responsable de conèixer l'hora de sortida del seu vol/tren/autobús i sol·licitar el servei de recollida amb temps suficient.

 

viii. De les condicions meteoròlogues en les quals el proveïdor dugui a terme les activitats, excursions i visites guiades reservades pels usuaris. En cap concepte CAMPER WHEELS RENT serà responsable d'aquestes circumstàncies, per la qual cosa el servei s'entendrà correctament prestat.

 

ix. De la qualitat i adequació del servei contractat per l'usuari.

 

x. Dels casos en els quals les activitats, excursions o visites guiades s'hagin completat pel que fa a tots els punts d'interès inclosos en aquestes, encara que la durada hagi sofert una lleugera variació per qualsevol factor extern al Proveïdor i/o CAMPER WHEELS RENT. En aquesta situació, s'entendrà que el servei ha estat correctament prestat.

 

xi. De les queixes i reclamacions quant al servei contractat per l'usuari que hauran de ser gestionades amb el proveïdor del servei, sense perjudici que CAMPER WHEELS RENT pugui col·laborar amb l'usuari per a atendre les seves reclamacions.

 

A més, i en els casos en què l'usuari contracti els serveis directament amb el proveïdor, CAMPER WHEELS RENT no serà responsable:

 

xii. Del compliment de qualsevol obligació fiscal de declaració, pagament o qualsevol altre tipus que es derivi o sigui conseqüència del servei prestat pel Proveïdor. CAMPER WHEELS RENT s'exonera de qualsevol mena de responsabilitat fiscal en relació als serveis prestats pel proveïdor.

 

Així mateix, CAMPER WHEELS RENT no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de l'accés o ús del contingut o del lloc web. Entre altres, i a títol enunciatiu i no limitatiu, CAMPER WHEELS RENT no es responsabilitza de les següents circumstàncies.

xiii. Falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del lloc web i/o dels seus serveis o continguts, així com pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web.

 

xiv. De les fallades tècniques imputables a tercers o a causes de força major que impedeixin el correcte funcionament del lloc web.

 

xv. Els casos de força major, entesos com ara la fallada, suspensió o interrupció dels serveis o utilització del lloc web, a conseqüència del bloqueig de la xarxa d'Internet, accions o omissions de terceres persones, o qualsevol altres causes o circumstàncies independents de la voluntat de CAMPER WHEELS RENT que impedeixin la utilització normal del lloc web.

 

xvi. L'ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari als termes de les presents Condicions Generals d'Ús, o a la bona fe, del lloc web, per part dels usuaris.

 

CAMPER WHEELS RENT es reserva el dret d'iniciar les accions legals que per dret li corresponguin contra els Usuaris, a conseqüència de la comissió dels actes descrits en el present apartat, i en general, per l'incompliment de les presents Condicions Generals d'Ús.

 

Per tant, CAMPER WHEELS RENT, no serà responsable de la correcta execució d'aquests serveis de viatge addicionals. En cas de problemes, l'usuari haurà de posar-se en contacte amb el prestador de serveis corresponent.

 

CAMPER WHEELS RENT ha subscrit una garantia de protecció enfront de la insolvència amb l'entitat garant en cas d'insolvència Interacció amb domicili LLOC CAL BUFIE VELL, S/N - SANT GENIS 8719 JORBA i telèfon 93.611.71.18

 

Si es deneguen serveis a causa de la insolvència de CAMPER WHEELS RENT, els usuaris podran posar-se en contacte amb aquesta entitat o, en el seu cas, amb l'autoritat competent.

 

 

 

 

 

 

 

10- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 

10.1.- Propietat Intel·lectual i Industrial relativa al Lloc web titularitat de Camper Wheels

 

Tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d'aquest Lloc web i, especialment, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, tots els drets sobre les fotografies, imatges, textos, logotips, dissenys, marques, noms comercials, dades que s'inclouen en el Lloc web i qualssevol altres drets de propietat intel·lectual i industrial són titularitat de CAMPER WHEELS, o bé de tercers que han autoritzat expressament a CAMPER WHEELS RENT per a la utilització dels mateixos en el Lloc web.

 

Per això i en virtut del que es disposa en Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria (d'ara endavant, “Llei de Propietat Intel·lectual”), així com en la Llei 17/2001, de 7 de desembre de Marques i la legislació complementària en matèria de propietat intel·lectual i industrial, queda expressament prohibida la reproducció, transmissió, adaptació, traducció, distribució, comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts del Lloc web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, excepte autorització expressa atorgada per escrit per part de CAMPER WHEELS.

 

CAMPER WHEELS RENT no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el Lloc web, i en cap cas s'entendrà que l'accés i navegació dels Usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part de CAMPER WHEELS.

 

Qualsevol ús d'aquests continguts no autoritzat prèviament per part de l'Usuari serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

 

10.2.- Propietat Intel·lectual relativa a les opinions dels Usuaris publicades en el Lloc web.

 

Com que el Lloc web permet la publicació d'opinions, els Usuaris atorguen a CAMPER WHEELS RENT una llicència de caràcter universal, sense restriccions i gratuïta per a l'ús, distribució, comunicació pública, adaptació i reproducció d'aquestes opinions. A través de la referida llicència CAMPER WHEELS RENT podrà transformar, adaptar i en definitiva, utilitzar les opinions dels Usuaris per a finalitats de publicitat i promoció en els llocs web i xarxes socials titularitat de CAMPER WHEELS RENT

 

11- MODIFICACIONS

 

CAMPER WHEELS RENT es reserva el dret a realitzar tantes modificacions com consideri oportunes en les presents Condicions Generals d'Ús, i en aquest cas se'ls comunicarà prèviament als Usuaris. Aquestes modificacions seran vàlides des de la seva publicació en el Lloc web.

 

12- CLÀUSULA DE SALVAGUARDA

 

Totes les clàusules o extrems d'aquestes Condicions Generals d'Ús han de ser interpretades de manera independent i autònoma, no veient-se afectades la resta de les estipulacions en cas que una d'elles hagi estat declarada nul·la per sentència judicial o resolució arbitral ferma. Se substituirà la clàusula o clàusules afectades per una altra o altres que preservin els efectes perseguits per les Condicions Generals d'Ús.

 

13- FUR I LEGISLACIÓ APLICABLE

 

Les presents Condicions Generals d'Ús es regiran per la legislació espanyola. En cas de litigi sobre la interpretació, execució o validesa d'aquestes Condicions Generals d'Ús, seran competents els Jutjats i Tribunals de l'Usuari.

 

En virtut del que es disposa en el Reglament (UE) núm. 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relatiu a la resolució de litigis en línia en matèria de consum, CAMPER WHEELS RENT també l'informa que, en cas de controvèrsia, els Usuaris resident de la Unió Europea podran acudir a la “Plataforma En línia de Resolució de Conflictes” que ha desenvolupat la Comissió Europea, amb la finalitat d'intentar resoldre extrajudicialment qualsevol controvèrsia que es derivi de la prestació de serveis per part de CAMPER WHEELS RENT.

 

En qualsevol cas, CAMPER WHEELS RENT fa constar a l'Usuari de què disposa d'un Full de reclamació mitjançant les quals vostè podrà formular qualsevol queixa o reclamació en relació amb els serveis prestats per CAMPER WHEELS RENT.

 

 

 

 

 

14-NEWLETTER

 

Els presents termes i condicions regulen la subscripció a la newsletter denominada Newsletter de Camperwheels per a poder rebre la Newsletter el subscriptor que desitgi donar-se d'alta haurà d'emplenar el formulari habilitat a aquest efecte i acceptar els presents termes i condicions.

 

En compliment amb el que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, Camperwheels posa en coneixement del Subscriptor que les dades recaptades a través del Formulari seran incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de Camperwheels amb C.I.F. B16702045, el domicili del qual es troba en LLOC CAL BUFIE VELL, S/N - SANT GENIS

Camperwheels garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats i el compliment de tota la normativa aplicable a aquest efecte.

 

Amb l'emplenament del Formulari i acceptació dels presents Termes i Condicions, el subscriptor autoritza a Camperwheels perquè tracti les seves dades de caràcter personal amb la finalitat de remetre-li la Newsletter que contindrà informació relacionada amb les últimes notícies relatives a l'edició digital. L'enviament de la Newsletter es realitzarà de manera setmanal a l'adreça de correu electrònic que el subscriptor hagi facilitat a aquest efecte.

 

El camp email que apareix en el formulari és d'obligat emplenament, de tal manera que l'omissió d'aquest camp podria comportar la impossibilitat que es pugui atendre la seva sol·licitud de subscripció a la Newsletter.

 

El subscriptor garanteix que totes les dades que aporta a través del formulari són exactes, complets, veraços i es troben degudament actualitzats. El subscriptor haurà de comunicar a Camperwheels qualsevol modificació de les seves dades personals a fi que la informació continguda en el seu fitxer estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Tots els danys o perjudicis que Camperwheels pogués sofrir a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació seran responsabilitat del subscriptor.

 

Camperwheels no comunicarà les dades del subscriptor a terceres empreses, excepte autorització prèvia del Subscriptor i per a les finalitats que es determinin a cada moment.

 

El subscriptor podrà en qualsevol moment donar-se de baixa en la Newsletter a través de la següent adreça de correu electrònic info@camperwheels.rent, així mateix totes les Newsletters comptaran amb un link per a gestionar la baixa d'aquesta.

 

Així mateix, el subscriptor podrà exercitar en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal mitjançant l'enviament d'una notificació per escrit a la següent adreça electrònica: info@camperwheels.rent, aportant còpia d'un document acreditatiu de la seva identitat.

 

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la Newsletter, incloent-hi la disposició dels continguts, el disseny gràfic de la Newsletter (look & feel), així com els diferents elements que integren la Newsletter (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, etc.) (els “Continguts”), corresponen a Camperwheels o als seus llicenciadors. Respecte als signes distintius inclosos en la Newsletter (marques i noms comercials) els mateixos són titularitat de Camperwheels o dels seus llicenciadors. A aquest efecte, mitjançant els presents Termes i Condicions, excepte en aquells supòsits en els quals estigui legalment permès o medi prèvia autorització de Camperwheels, queda expressament prohibit al subscriptor la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o reutilització de la Newsletter, els seus continguts i/o els signes distintius de Camperwheels.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead O Reset password